Kvalitetspolicy

Konkret rådgivande ingenjörer i Stockholm AB ska tillhandahålla tjänster som motsvarar eller överträffar kundernas krav och förväntningar genom att:

 • Utifrån våra erfarenheter och kunskaper aktivt arbeta för optimala lösningar ur ett kundperspektiv, utifrån kriterierna byggstatik, byggteknik, säkerhet, ekonomi och tid.
 • Utveckla vår tekniska kompetens löpande för att ständigt kunna leverera bättre lösningar.
 • Ha regelbundna uppföljningar av kvalitetsarbetet i genomförda projekt så vår prestanda ständigt förbättras.
 • Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter.
 • Utföra kvalitetssäkring av vårt arbete anpassat efter projektens storlek, svårighetsgrad och konsekvensen av ett fel.

Övergripande kvalitetsmål

Vi ska med ständig utveckling inom teknik och arbetssätt, rätt resursutnyttjande och anpassat kvalitetsarbete leverera lösningar som uppfyller eller överträffar våra och kundens krav, så att nya projekt genereras av återkommande kunder.

Miljöpolicy

Konkret rådgivande ingenjörer i Stockholm AB:s ska medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Det innebär att vi arbetar aktivt för att minimera och förebygga vår miljöpåverkan genom att:

 • Utforma energieffektiva konstruktioner
 • Utforma fuktsäkra konstruktioner
 • Välja material och byggvaror som inte innehåller ämnen med farliga egenskaper
 • Samverka med våra kunder för att utveckla idéer och hållbara lösningar
 • Stimulerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar

Övergripande miljömål

Vi ska samverka med våra kunder så att vi tillsammans minskar vår miljö- och klimatpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy

Konkret rådgivande ingenjörer i Stockholm AB:s ska medverka till att minimera skador på arbetsplats och olyckor. Vi arbetar för att förebygga ohälsa och följer tillämpliga lagar, föreskrifter och branschkrav på projektering och i vår egen verksamhet.
Inom ramen för våra uppdrag medverkar vi i kundens arbetsmiljöarbete genom att beakta arbetsmiljöaspekter vid projektering av byggkonstruktioner.

Övergripande arbetsmiljömål

 • För att minimera olycksrisker på arbetsplatser skriver vi arbetsgångar på ritningarna vid riskabla moment
 • Vi strävar efter att ha god kontakt med ansvarig entreprenör och ha genomgångar på plats inför kritiska moment.
 • Vi utvecklar vårt arbetsmiljöarbete genom ständig utbildning inom området.
 • Vi prioriterar att ge bra underlag till bas-P och ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete i projekten.

GDPR – hantering av personuppgifter

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj ersätts den nuvarande Personuppgiftslagen, PUL med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvarig måste kunna tillgodose. På grund av bl.a. detta har vi tagit fram nya riktlinjer som följer den nya förordningen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Konkret rådgivande ingenjörer i Stockholm AB är en del av PE-koncernen. Klicka här för att läsa våra nya riktlinjer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om 8 dagar hittar

du oss på pe.se

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se